Gate Software - Algemene Voorwaarden

INHOUDSOPGAVE


  1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gate Software BV, hierna te noemen: "Gate Software ", en een Wederpartij/Afnemer waarop Gate Software deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GATE SOFTWARE, voor de uitvoering waarvan door Gate Software derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gate Software en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Gate Software niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gate Software in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
  2. Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gate Software zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gate Software kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gate Software daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gate Software anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gate Software niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen Gate Software en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gate Software derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gate Software dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Gate Software gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gate Software ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van GATE SOFTWARE. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gate Software gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Gate Software is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gate Software de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gate Software zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gate Software gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gate Software bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gate Software op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gate Software een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gate Software gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gate Software daardoor direct of indirect ontstaan.
 9. Indien Gate Software met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gate Software niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 10. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gate Software alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gate Software rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
  4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. Gate Software is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Gate Software ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gate Software kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gate Software gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Gate Software bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gate Software kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gate Software op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gate Software de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gate Software tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gate Software gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gate Software gerechtigd de overeenkomst terstond en met direcIndien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gate Software , zal Gate Software in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gate Software extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gate Software anders aangeeft.te ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gate Software , zal Gate Software in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gate Software extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gate Software anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gate Software vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gate Software op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
  5. Overmacht
 1. Gate Software is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gate Software geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gate Software niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gate Software of van derden daaronder begrepen. Gate Software heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gate Software zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gate Software kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Gate Software ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gate Software gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  6. Betalingsvoorwaarden
 1. Automatische incasso - Gate Software is gerechtigd om periodiek te factureren. Abonnementen worden door Gate Software automatisch geïncasseerd aan het begin van iedere periode tenzij anders overeengekomen. De automatische incasso vindt plaats voor de laatste werkdag van de maand. U bent verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. Indien een poging tot afschrijving van het verschuldigde bedrag niet slaagt, maakt dat u toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie pleegt). Dientengevolge bent u verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, terwijl u niet ontslagen bent van uw oorspronkelijke betalingsverplichtingen. Als het verschuldigde bedrag niet van uw rekening kan worden geïncasseerd, kan Gate Software een boete aan u in rekening brengen welke 5% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt.
 2. Bank overschrijving – Voor diensten waarvoor een betaling via bank overschrijving is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gate Software aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gate Software aangegeven.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Gate Software heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Gate Software kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gate Software kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gate Software verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gate Software echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  7. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Gate Software in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gate Software totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gate Software gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Gate Software geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gate Software veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gate Software daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gate Software ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gate Software gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gate Software bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Gate Software zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gate Software en door Gate Software aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gate Software zich bevinden en die zaken terug te nemen.
  8. Service Level Agreement
 1. De “Service Level Agreement” of “SLA” beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve afspraken voor het te realiseren dienstenniveau van de door Gate Software aangeboden diensten. Het Service Level Agreement is een onderdeel van de overenekomst tussen de Afnemer en Gate Software .

  Gate Software kan de SLA wijzigen. Een nieuwe SLA zal Schriftelijk of Elektronisch worden medegedeeld. Nieuwe SLA bepalingen zullen voor nieuwe Producten onmiddellijk en voor bestaande Producten na dertig (30) dagen van kracht worden. De Afnemer kan binnen dertig (30) dagen Schriftelijk of Elektronisch bezwaar aantekenen tegen deze wijzigingen. In dit geval kan Gate Software de wijziging met betrekking tot deze Afnemer terugdraaien of de Overeenkomst beëindigen. Vanaf dat moment heeft de Afnemer minimaal zestig (60) dagen de tijd om naar een andere aanbieder te verhuizen. Gedurende deze periode zullen de oude SLA bepalingen of Productbeschrijving van toepassing blijven. Eventuele bedragen die betaald zijn voor perioden waarvoor als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst geen diensten worden afgenomen zullen door Gate Software worden terugbetaald.
  9. Onderhoud en technische aanpassingen
 1. Gate Software past haar technische voorzieningen voortdurend aan om haar dienstverlening of veiligheid op peil te houden of te verbeteren. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde technische parameters van het Product veranderen. Als deze veranderingen geen significante negatieve invloed hebben op de performance en veiligheid van het Product dan zal dit geen overtreding van de Overeenkomst betekenen. Een verandering van IP adres en /of domein naam heeft geen significante negatieve invloed volgens de definitie in dit artikel.
 2. Als gevolg van aanpassingen of het op peil houden van haar technische infrastructuur is het soms nodig onderhoud te plegen waarbij het Product tijdelijk niet naar behoren kan functioneren. Dit onderhoud vormt geen downtime of onbereikbaarheid in het geval hierover afspraken zijn gemaakt in de Productomschrijving. Dit laatste geldt niet als het product al downtime of onbereikbaarheid ondervond op het moment dat het onderhoud werd aangekondigd. Gate Software zal zich inspannen de overlast te minimaliseren en het onderhoud afdoende aan te kondigen. Het aankondigen van onderhoud kan door middel van Schriftelijke, Elektronisch en publieke communicatiemiddelen.
  10. Onderhoud en technische aanpassingen
 1. Indien Gate Software aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gate Software is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gate Software is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Gate Software aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gate Software beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Gate Software is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Gate Software is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gate Software aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gate Software toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Gate Software is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gate Software of zijn leidinggevende ondergeschikten.
  11. Aanvaardbare gebruik beleid

  Deze artikel bevat gedragslijnen voor het aanvaardbare gebruik van de door Gate Software geleverde diensten. Alle afnemers van de diensten geleverd door Gate Software moeten voldoen aan deze Acceptable Use Policy (“AUP”). Gate Software ondersteunt de vrije stroom van informatie en ideeën over het internet en houdt onder normale omstandigheden niet actief toezicht op het gebruik van haar diensten.

 1. Insgelijks oefent Gate Software geen inhoudelijke controle uit over de inhoud van welke website dan ook, elektronische mail verzendingen of ander materiaal gemaakt of toegankelijk over of via de diensten, behalve wanneer deze door of voor Gate Software was gemaakt. Gate Software mag echter materiaal verwijderen dat, in het eenzijdige oordeel van Gate Software , illegaal kan zijn, Gate Software aansprakelijk maakt, of dat deze AUP kan overtreden.
 2. Gate Software zal samenwerken met de juridische autoriteiten en/of derde partijen in het onderzoek naar verdacht of vermeend crimineel of burgerlijk onrecht.
 3. De Afnemer zal zich aan de Nederlandse wet houden.
 4. De Afnemer zal een zodanig gebruik maken van de diensten van Gate Software dat daardoor de juiste werking van het netwerk van Gate Software en de algemene internetinfrastructuur niet wordt belemmerd of gehinderd.
 5. Het is Afnemer niet toegestaan om de Gate Software infrastructuur te gebruiken om spam berichten te verzenden. Het is de Afnemer niet toegestaan virussen of andersoortige vormen van kwaadwillige programma's in het Gate Software netwerk of in de algemene internetinfrastructuur te introduceren. De Afnemer zal niet pogen zich toegang tot enige omgeving of data te verschaffen zonder autorisatie.
 6. De Afnemer zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde derden het systeem niet binnen kunnen dringen.
 7. Indien Gate Software een onderzoek doet naar eventuele schendingen van de Overeenkomst of naar beveiligings- en performanceproblemen, zal de Afnemer alle gevraagde medewerking verlenen.
 8. De Afnemer is verplicht alle situaties en activiteiten die tot beveiligings-, performance-, juridische of reputatierisico's voor Gate Software en haar klanten zou leiden onmiddellijk te melden. Als deze informatie beschikbaar is voor het aangaan van de Overeenkomst, moet deze informatie voor het aangaan van de Overeenkomst worden gemeld.
 9. De Afnemer zal op een professionele manier met Gate Software personeel en het personeel van haar leveranciers communiceren. Agressie tegen Gate Software werknemers en die van haar leveranciers is niet toegestaan.
 10. Gate Software heeft de beslissende stem in het bepalen of de aanvaardbare gebruik en/of beleid is overtreden.
  12. Onderhoud en technische aanpassingen
 1. Gate Software verleent aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het gebruik van door Gate Software aangeboden Cloud Diensten en SaaS (Software as a Service) Dit gebruikersrecht omvat uitsluitende bevoegdheden die zijn toegekend; daarbuiten is het Afnemer niet toegestaan deze diensten op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.
 2. Het gebruiksrecht op SaaS omvat uitsluitend de navolgende handelingen:
  • Het toegankelijk maken van SaaS via een computer (server) teneinde deze beschikbaar te maken voor gebruik door Gebruikers;
  • het door middel van een computer in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van SaaS.
  • Het gebruiksrecht mag slechts worden uitgeoefend door Gebruikers. Gebruikers zijn die personen die werkzaam zijn in de organisatie van Afnemer en ten aanzien van wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, dat zij gerechtigd zijn tot het gebruik van SaaS. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de Gebruikers zijn, mag SaaS slechts worden gebruikt door één natuurlijke persoon en slechts op één computer.
 3. Indien en zodra SaaS is gebruikt door meer of meerdere personen of op een andere apparatuur dan Overeengekomen, is Afnemer gehouden de vergoeding te betalen die door Gate Software gewoonlijk voor dat meerder gebruik wordt gehanteerd. Gate Software behoudt in dat geval het recht om de Overeenkomst te ontbinden en/of (aanvullende)schadevergoeding te vorderen. Het gebruiksrecht wordt steeds verleent onder voorwaarde van tijdige en volledige betaling.
 4. Afnemer is niet gerechtigd SaaS (geheel of gedeeltelijk) te integreren met in of samen te voegen met andere programmatuur van derden of van Afnemer zelf.
 5. Afnemer is niet gerechtigd een reserve kopie te maken, tenzij dat nodig is om de continuïteit te garanderen bij een calamiteit. In dat geval mag er maximaal één reserve kopie worden gemaakt en dient die kopie onder strikte beveiligingsmaatregelen te worden bewaard. Gate Software is gerechtigd om dat te controleren ter plaatse van bewaaring.
 6. Het is Afnemer niet toegestaan SaaS te onderwerpen aan compilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmeercode.
  13. Risico-overgang
 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
  14. Vrijwaring
 1. De Wederpartij vrijwaart Gate Software voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gate Software toerekenbaar is.
 2. Indien Gate Software uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gate Software zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gate Software , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gate Software en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
  15. Intellectuele eigendom
 1. Gate Software behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gate Software heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
  16. Gegevens & Privacy
 1. Alle gegevens die door de Afnemer/Klant zijn ingevoerd en/of geproduceerd via de Cloud Applicaties van Gate Software zijn ten alle tijden eigendom van de Afnemer.
 2. Afnemer garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens die door Klant worden ingevoerd in de geleverde zaken en/of Diensten en eventueel door Leverancier gebruikte programmatuur.
 3. Op de activiteiten van Gate Software met betrekking tot de gegevens van de Afnemer is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Persoonsgegevens van toepassing.
 4. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de geleverde zaken en/of Diensten worden verwerkt door Afnemer ligt bij Afnemer. Afnemer vrijwaart Gate Software tegen enige rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met het niet voldoen aan enige wet of regelgeving waaronder uitdrukkelijk begrepen de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 5. Afnemer heeft op grond van de wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Afnemer. Partijen houden het ervoor dat Leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Klant zal zoveel als technisch mogelijk is medewerking verlenen aan de door Klant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Leverancier begrepen en komen volledig voor rekening van Klant.
 6. De Persoonlijke Gegevens van de Afnemer zullen niet worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd of aan derden beschikbaar worden gesteld behalve:
  • als hier een wettelijke verplichting toe bestaat;
  • als dit een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de werking van het Product (bijvoorbeeld de whois-gegevens van een domeinnaam of credit card gegevens bij een betalingsverwerker);
  • indien nodig om de rechten van Gate Software volgens de Overeenkomst uit te oefenen of om fraude of aanvallen tegen de Gate Software infrastructuur te bestrijden.>
 7. Anonieme technische gegevens die verband houden met door de Afnemer afgenomen Producten kunnen aan derden ter beschikking worden gesteld om de dienstverlening mogelijk te maken of te verbeteren.
 8. De enige overheid die gegevens kan vorderen die op de Gate Software infrastructuur zijn opgeslagen is de Nederlandse overheid. Gate Software stelt nadrukkelijk in dit opzicht geen enkele verplichting te hebben ten opzichte van enige andere overheid.
 9. Indien wettelijk mogelijk zal Gate Software de Afnemer op de hoogte stellen als er een mogelijke inbreuk op diens privacy is geconstateerd.
 10. Gate Software zal op verzoek Persoonlijke Gegevens verwijderen tenzij dit volgens de wet niet is toegestaan.
 11. Indien Leverancier op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Leverancier staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Klant onderkent dat het gebruik van internet ondanks deze beveiliging risico’s met zich meebrengt en accepteert deze risico’s welke voor rekening van Klant komen. Leverancier is nimmer aansprakelijk indien een dergelijk risico zich verwezenlijkt.
  17. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GateSoftware partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Wetens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gate Software is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gate Software het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.